Polityka prywatności

sklepu dobroczynnego Fundacji im. Św. s. Faustyny w domenie sklep.fundacjafaustyny.org

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez Fundację im. Św. s. Faustyny z siedzibą w Dłutowie (zwaną dalej Fundacją), która jest Administratorem Państwa danych osobowych.

FUNDACJA IM. ŚW. S. FAUSTYNY
Borkowice 26, 95-081 Dłutów

KRS: 0000659388
NIP: 7312054274
REGON: 366377540

e-mail: office@fundacjafaustyny.org
tel.: +48 732 733 586

Gdzie Państwa dane są przechowywane?

Posiadane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane są dostępne w siedzibie Fundacji, a także mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym wspierającym Fundację lub świadczącym usługi wspierające jej działalność, w tym usługi informatyczne, księgowe, prawne, kurierskie, pocztowe lub audytorskie. Nie przekazujemy Państwa danych innym osobom lub firmom trzecim, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko i wyłącznie do świadczenia Państwu naszych usług.

W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Jakie dane zbieramy?

Jeśli wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, przetwarzane przez nas dane obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania bądź siedziby firmy,
 • adres korespondencyjny,
 • adres poczty e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • NIP, PESEL, REGON,
 • adres dostawy (jeśli inny niż adres zamieszkania/siedziby).

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Dane są przetwarzane w związku z zawieraniem z Państwem umów (w szczególności sprzedaży) i są one wykorzystywane w trakcie ich trwania między innymi do następujących celów:

 • realizacji obowiązków prawnych, w tym przechowywania danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych roszczeń bądź postępowań uprawnionych organów,
 • złożenia zamówienia, zawarcia oraz realizacji umowy między Fundacją a Państwem, w tym zapewnienia poprawnej jakości obsługi
 • dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
 • innymi celami wynikającymi z przepisów prawa.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi, którą Państwo zamówiliście lub zamierzacie zamówić. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c), a także zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych co oznacza, że przetwarzanie takie jest niezbędne do:
a) wykonania umowy, której stronami jesteście Państwo i Fundacja lub
b) podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, o jakiej mowa w lit. a),
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacją.

Jak zbieramy Państwa dane osobowe?

Jakie macie Państwo prawa?

Państwa dane są zbierane:
a) automatycznie – dane dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie internetowej są automatycznie zbierane, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.,
b) gdy Państwo kontaktujecie się z nami – gdy kontaktujecie się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujecie nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

Jak zbieramy Państwa dane osobowe?

Jakie macie Państwo prawa?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili macie Państwo prawo zażądać informacji o tym, które Państwa dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z Fundacją.

Prawo do przenoszenia:

Gdy Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy, macie Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Macie Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych kontaktując się z Fundacją.

Prawo do usunięcia danych:

Macie Państwo prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Fundację, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • macie Państwo niezakończone postępowanie z Fundacją,
 • macie Państwo otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane lub zostało zrealizowane tylko częściowo,
 • macie Państwo nieuregulowany dług wobec Fundacji, niezależnie od metody płatności,
 • Państwa dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat,
 • dokonaliście Państwo zakupów jakichkolwiek usług, wtedy zachowamy Państwa dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji:

Macie Państwo prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych. Fundacja zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa, albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia:

Macie Państwo prawo zażądać, aby Fundacja ograniczyła przetwarzanie Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie zgodzicie się Państwo na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji, wtedy Fundacja ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
 • jeśli zgłosicie Państwo, że Państwa dane osobowe są niepoprawne, wtedy Fundacja musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy mogą Państwo nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych,
 • jeśli Fundacja nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możecie Państwo korzystać ze swoich praw?

Wyznaczyliśmy pracowników, którzy będą odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres office@fundacjafaustyny.org.

Czy musicie Państwo podać swoje dane?

Podanie nam Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobicie nie będziecie Państwo mogli korzystać z naszych usług, bądź je zamawiać lub otrzymywać Newslettera z portalu/sklepu prowadzonego przez Fundację.

Czas przetwarzania danych

Będziemy przetwarzali Państwa dane do czasu zakończenia realizacji świadczonych Państwu usług, a także po takiej realizacji przez okres pozwalających Fundacji na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z naszych usług, do czasu ich przedawnienia, oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, bądź innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?

Jeżeli skorzystaliście Państwo z naszych usług, możecie otrzymać od nas e-maile dotyczące Państwa wizyty i naszych usług. Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Państwa wizyty w naszym salonie.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Komunikacja między Państwa komputerem, a naszym serwerem, gdy zbieramy Państwa dane osobowe, jest zaszyfrowana. Natomiast nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli uważają Państwo, że Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, mogą Państwo skontaktować się z nami. Mają też Państwo prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Państwa praw.