Regulamin Sklepu

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.fundacjafaustyny.org prowadzony jest przez firmę: FUNDACJA IM. ŚW. S. FAUSTYNY, Borkowice 26, 95-081 Dłutów, NIP: 7312054274, REGON: 366377540 nr KRS: 0000659388, siedziba firmy: Borkowice 26, 95-081 Dłutów, adres poczty elektronicznej: sales@fundacjafaustyny.org, numer telefonu: +48 732 733 587, (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora) – zwanego dalej „Przedsiębiorcą” lub „Sprzedawcą”. Sprzedawca oświadcza, że jest zwolniony z podatku od towarów i usług, a każda transakcja będzie potwierdzona wystawieniem faktury.
 2. Sprzedawca prowadzi punkt odbioru osobistego w lokalu znajdującym się w Borkowice 26, 95-081 Dłutów.
 3. Sprzedawca oświadcza, że towary oferowane przez niego w sprzedaży są pozbawione wad prawnych i fizycznych i jako takie zostaną dostarczone do Klienta. W przypadku istnienia wad fizycznych pojedynczych produktów (np. uszkodzone opakowanie) są one dokładnie opisane w karcie tychże produktów.
 4. Jeśli towar sprzedawany przez Sprzedawcę jest objęty jakąkolwiek dodatkową gwarancją, wykraczającą poza uprawnienia z tytułu rękojmi wskazane w ustawie, wówczas stosowna informacja umieszczona jest w karcie produktu.

§2. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu są przetwarzane przez Sprzedawcę.
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie:
  a) w celu realizacji umowy – mogą być wówczas przekazane osobie trzeciej, jako podwykonawcy, który realizuje umowę w imieniu Sprzedawcy.
  b) Jeśli Klient wyrazi na to oddzielną i jednoznaczną zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę, a w szczególności przez sklep w domenie sklep.fundacjafaustyny.org. Brak zgody na przetwarzanie danych w tym celu nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia.
 3. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§3. Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są kwotami brutto.

§4. Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymają na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że podjęty zostanie kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.
 2. Towar zamówiony w sklepie internetowym można odebrać osobiście bądź za pośrednictwem przewoźnika DPD Polska Sp. z o.o.. Wybór spedytora przez zamawiającego następuje podczas składania zamówienia. Koszty dostawy ponoszone są przez Klienta i zależą od wybranej formy dostawy:
  – Przesyłka kurierska DPD – 16,00 PLN.
  – W przypadku wyboru dostawy z formą płatności za pobraniem, koszt dostawy jest powiększany o 5,00 PLN.
 3. W przypadku wyboru odbioru osobistego, Kupujący zobowiązany jest odebrać towar swoim staraniem i na swój koszt. Zakupiony produkt jest dostępny do odbioru w momencie zmiany statusu zamówienia na “gotowe do odbioru”.
 4. Na czas od złożenia zamówienia do otrzymania przesyłki składa się:
  – Czas realizacji zamówienia (od złożenia zamówienia przez klienta do nadania mu statusu wysłane) – na stronie internetowej sklep.fundacjafaustyny.org, przy każdym produkcie podana jest informacja o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.
  Czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia – w większości przypadków nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze.
  – Wraz z towarem wydawana jest faktura potwierdzająca dokonanie zakupu wraz z informacją o możliwości odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
  – Po otrzymaniu przesyłki klient powinien sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkodowy, choć nie uzależnia od tego rozpatrzenia reklamacji.
  – Dostawa realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§5. Sposoby płatności za towar prezentowany
na stronie sklep.fundacjafaustyny.org

1. Możliwe formy płatności za towar przed wydaniem towaru klientowi:

a) szybka, zautomatyzowana płatność dokonywana za pośrednictwem zaufanej platformy PayU.

b) tradycyjny przelew na rachunek bankowy Sprzeda o numerze 44 1240 3044 1111 0010 7521 3771. W celu przyspieszenia identyfikacji płatności zalecane jest w tytule przelewu podanie numeru zamówienia lub faktury oraz imienia i nazwiska Kupującego/nazwy firmy. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy – nie są wymagane potwierdzenia przelewów.

2. Możliwe formy płatności za towar w momencie jego odbioru:

Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy przewozowej. Gotówką do rąk Sprzedawcy, w przypadku wyboru odbioru osobistego. Sprzedawca może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.

§6. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może również zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sales@fundacjafaustyny.org. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy do wysokości kosztów, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na konto bankowe wskazane przez Klienta. Jeśli Klient zwraca jedynie część zakupionych produktów wówczas otrzymuje zwrot płatności za te produkty oraz zwrot kosztów przesyłki proporcjonalnie do wartości całego zamówienia.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§7. Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego.

 1. W razie jakichkolwiek niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu lub braku elementów klient może złożyć reklamację pod adresem e-mail:sales@fundacjafaustyny.org, podając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia (np. adres dostawy, numer zamówienia, itp.) i dokładnie opisując problem.
 2. Reklamacja może być również złożona pod nr tel. +48 732 733 587.
 3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a brakujące elementy zostaną dosłane klientowi. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), klient może zdecydować czy Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku konieczności zwrotu produktu, Klient odsyła produkt do sklepu paczką pocztową priorytetową, a Sprzedawca zwraca pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami dostawy oraz koszt przesyłki zwrotnej reklamowanego towaru. Możliwe jest ustalenie innej dogodnej dla Klienta formy zwrotu towaru.
 6. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej sklep.fundacjafaustyny.org. Zastrzegamy sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu, jednak do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 2. Regulamin Sklepu Internetowego w żaden sposób nie ogranicza praw klientów wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Klienta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

§9. Informacje dodatkowe dotyczące prawa odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas FUNDACJA IM. ŚW. S. FAUSTYNY, Borkowice 26,
  95-081 Dłutów, siedziba fundacji: Borkowice 26, 95-081 Dłutów, adres poczty elektronicznej: sales@fundacjafaustyny.org, numer telefonu: +48 732 733 587,  o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres e-mail . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, np. przelewem na konto bankowe; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.